Z ostatniej chwili
 
Strona Główna

Szanowni Państwo .

 W związku z przerwą świąteczną: 22 - 31 grudnia br. informujemy, że dla uczniów jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych, podobnie jak  dni  2  i 5 stycznia 2015 - ustalone w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

Szkoła zorganizuje w godzinach pracy świetlicy* zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  na terenie szkoły, według  potrzeb indywidualnych dzieci rodziców pracujących zawodowo. Prosimy o  zadeklarowanie, czy w tym czasie Państwa dziecko:              

                              ……………………… ………………………………..

                                 Imię i Nazwisko dziecka – klasa

będzie przychodziło na zajęcia do szkoły.  TAK     NIE   (właściwe podkreślić)                                                                                 

Proszę podać daty i czas pobytu dziecka w szkole. …………………………………………

* 24 i 31.12.2014r. –istnieje możliwość zapewnienia opieki maksymalnie do godz.13.00

Zwrot deklaracji do 15.12.2014r. Nie oddanie deklaracji traktowane będzie jako rezygnacja z zajęć. 

……………………………………………………...                                                                                       

Data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych                  


  Nowy dziennik elektroniczny dla klas IV - VI - Loginy i hasła dla uczniów i rodziców są do odbioru u wychowawców klas od 03.10.2014r. - jeśli chcesz proszę wejdź
BIP 
 
Copyright (c)2014 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II & Cal.pl